Strefa BHP Poniatowa - artykuły BHP, odzież robocza, obuwie ochronne

foto
Dystrybutor odzieży
roboczej i artykułów BHP

Odzież robocza i ochronna

KATEGORIE OCHRONY ODZIEŻY

KATEGORIA I
Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami
Odzież ochronna należąca do tej kategorii, to odzież o podstawowej konstrukcji, a ocena poziomu skuteczności zależy od oceny samego użytkownika. W wypadku wzrostu określonego typu zagrożenia, skutki mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie.
Do kategorii I zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą, jak również ubrania wykonane z tkanin ochronnych (trudnopalnych, kwaso ochronnych, pyłochłonnych), które nie podlegają procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane.
Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed:
• zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne.
• powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi
• zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia
• czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz)

KATEGORIA II
Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III)
Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.
Przykłady odzieży, zaliczanej do kategorii II:
• Odzież chroniąca przed przecięciem,
• Odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania - dla spawaczy i zawodów pokrewnych,
• Odzież ostrzegawcza (dla służb drogowych).

KATEGORIA III
Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika
Kategoria III obejmuje odzież specjalistyczną, której zadaniem jest ochrona przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla pracownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie.
Do tej grupy należą m.in.:
• Specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne,
• Odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą przekraczającą 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji,
• Odzież chroniąca przed niskimi temperaturami (poniżej -50°C),
• Odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego.

NORMY: ODZIEŻ TECHNICZNA

EN340: OGÓLNE WYMAGANIA DLA ODZIEŻY
Norma zawiera podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej, określonej jako odzież okrywającą lub zastępującą odzież osobistą, zaprojektowaną dla ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami.

EN342: ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ZIMNEM
Norma ta określa wymagania i metody badań właściwości odzieży chroniącej przed zimnem przy temperaturach poniżej -5 °C.
Klasa przepuszczalności powietrza (0 do 3): jest to poziom szczelności odzieży.
Klasa odporności parowania (0 do 3): jest to to poziom właściwości „oddychających " odzieży.

EN343: ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ZŁĄ POGODĄ
Odporność na przenikanie wody (0 do 3): jest to poziom przesiąkania odzieży.
Odporność na przenikanie pary (0 do 3): jest to poziom „oddychania " odzieży

Środowisko zastosowania:
Niniejsza norma określa właściwości odzieży chroniącej przed złą pogodą, wiatrem i zimnem w temperaturach poniżej -5 °C. Pierwszy numer widniejący po prawej stronie piktogramu oznacza poziom nieprzemakalności, drugi odnosi się do poziomu „oddychania " odzieży.

EN471: ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI
Norma definiuje właściwości, jakie powinna posiadać odzież mająca na celu wizualnie sygnalizować obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych, tak przy świetle dziennym i nocnym, jak i w świetle reflektorów.
Klasa powierzchni materiałów tła o właściwościach fluorescencyjnych (0 do 3): podaje klasę widzialności odblaskowej i fluorescencyjnej materiału.
Klasa materiału odblaskowego (0 do 3): podaje klasę tworzywa odblaskowego w zależności od swego współczynnika odblaskowości.