Strefa BHP Poniatowa - artykuły BHP, odzież robocza, obuwie ochronne

foto
Dystrybutor odzieży
roboczej i artykułów BHP

Ochrona rąk

KATEGORIE OCHRONY RĘKAWIC

KATEGORIA I - wyłącznie w przypadku możliwości wystąpienia minimalnego ryzyka
Proste modele rękawic, chroniące przed ryzykiem niskiego stopnia (np. rękawice do sprzątania), mogą testować producenci i wydawać certyfikaty we własnym zakresie. Rękawice tej kategorii posiadają oznaczenie CE.
KATEGORIA II - w przypadku możliwości wystąpienia średniego ryzyka
Rękawice przeznaczone do ochrony przed średnim ryzykiem (np. rękawice do ogólnego użytku, wymagające dobrej odporności na przecięcia, przebicia i tarcie) muszą być poddane niezależnym testom i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Tylko zatwierdzone jednostki mogą wydawać znak CE, bez którego rękawice nie mogą być sprzedawane.
Każda Jednostka Notyfikowana posiada własny numer identyfikacyjny. Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej zatwierdzającej produkt musi znajdować się w instrukcji obsługi, dołączonej do rękawic. Rękawice tej kategorii posiadają oznaczenie CE.
KATEGORIA III - w przypadku możliwości wystąpienia nieodwracalnego lub śmiertelnego ryzyka
Rękawice przeznaczone do ochrony przed najwyższym poziomem ryzyka (np. przed substancjami chemicznymi) muszą być testowane i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Dodatkowo system zapewnienia jakości, używany przez producenta w celu zagwarantowania jednorodności produkcji, musi być sprawdzany niezależnie. Organ przeprowadzający tę ocenę jest określony przez numer znajdujący się obok znaku CE.

NORMY: RĘKAWICE

EN420 OGÓLNE WYMAGANIA WOBEC RĘKAWIC OCHRONNYCH
Aby rękawice mogły być uznane jako ochronne muszą posiadać homologację kategorii II i być poddane badaniom normatywnym. Muszą spełniać wymagania ogólne normy EN420, tzn:
przestrzegać przepisów nt. nieszkodliwości (pH, współczynnik zawartości chromu itp.);
spełniać wymagania dotyczące rozmiarów (patrz tabela poniżej);
przejść test sprężystości (dostosowanie produktu do stanowiska);
przestrzegać instrukcji odnośnie znakowania, informacji i identyfikacji.

EN388 ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
Norma EN388 ma zastosowanie do wszelkiego typu rękawic ochronnych w zakresie oddziaływań fizycznych i mechanicznych w postaci tarcia, przecięcia, przekłucia i rozdarcia.

Odporność na ŚCIERANIE ( od 0 do 4 ) Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu,
Odporność na PRZECIĘCIE ostrym narzędziem ( od 0 do 5 ). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości,
Odporność na ROZDZIERANIE ( od 0 do 4 ). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki,
Odporność na PRZEKŁUCIE ( od 0 do 4 ). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia.

EN12477 ODPORNOŚĆ PRZY SPAWANIU
Wymagania i metody badań dla rękawic stosowanych przy spawaniu ręcznym metali, cięciu i technikach pokrewnych. Rękawice spawalnicze klasyfikuje się w dwóch rodzajach:
B jeśli wymagana jest dobra chwytność;
A dla innych metod spawalniczych.

EN511 ODPORNOŚĆ NA ZIMNO
Norma EN511 określa metody badań rękawic chroniących przed zimnem przekazywanym konwekcyjnie lub za pośrednictwem przewodzenia do -50 °C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub z działalnością zawodową.

EN407 ODPOROŚĆ NA GORĄCO I OGIEŃ
Norma EN407 określa metody badań, wymagania ogólne i poziomy właściwości termicznej oraz sposób oznakowania rękawic ochronnych przed gorącem i/lub ogniem. Stosuje się ją do wszystkich rękawic, które powinny chronić przed gorącem i/lub płomieniami pod jedną lub wieloma następującymi formami: ogień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne rozpryski stopionego metalu, duże rozpryski stopionego metalu.

Odporność na PALNOŚĆ(od 1 do 4) Oparta na czasie, w którym materiał pozostaje zapalony i topi się nadal po usunięciu źródła ognia,
Odporność na KONTAKT Z GORĄCYM PRZEDMIOTEM (od 1 do 4) Oparta na temperaturze w zakresie od 100oC do 500oC, przy której osoba nosząca rękawice nie odczuje żadnego bólu w okresie co najmniej 15 sekund,
Odporność na CIEPŁO KONWEKCYJNE (od 1 do 4). Oparty na czasie, podczas którego próbka jest zdolna opóźnić przenoszenie ciepła płomienia,
Odporność na PROMIENIOWANIE CIEPLNE (od 1 do 4). Wskaźnik pokazujący czas niezbędny do uzyskania przez próbkę zadanej temperatury,
Odporność na MAŁE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU ( od 1 do 4 ). Wskaźnik pokazujący ilość niezbędną (ciepła) do doprowadzenia próbki do pewnej temperatury,
Odporność na DUŻE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU (od 1 do 4). Wskaźnik pokazujący niezbędną ilość (ciepła) do spowodowania zniszczenia materiału zastępującego skórę, umieszczonego bezpośrednio za próbką.

EN374-2 OCHRONA PRZED MIKROORGANIZMAMI
Norma EN374 określa metodę badań dla odporności na przepuszczanie rękawic ochronnych zabezpieczających przed związkami chemicznymi i/lub mikroorganizmami. Kiedy rękawice odporne są na przepuszczanie, badane wg tej części normy EN374-2, tworzą skuteczną barierę przeciw zagrożeniom mikrobiologicznym.

EN374-3 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
Norma EN374-3 dotyczy wyznaczenia odporności tworzyw wchodzących w skład rękawic na przesiąkanie związków chemicznych bez gazów, potencjalnie niebezpiecznych w razie ciągłego kontaktu. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na fakt, że badanie to nie jest sprawozdaniem z warunków mogących wystąpić w pracy oraz zaleca się wykorzystywanie wyników badań,  osiadających wartość jak najbardziej względną, wyłącznie do porównywania tworzyw jako grupę kategorii wytrzymałościowej przez określony czas oddziaływania.