Strefa BHP Poniatowa - artykuły BHP, odzież robocza, obuwie ochronne

foto
Dystrybutor odzieży
roboczej i artykułów BHP

Ochrona oczu, głowy i twarzy

NORMY: OCHRONA GŁOWY

EN812: KASKI CHRONIĄCE PRZED UDERZENIAMI
Norma określa wymagania fizyczne i parametry techniczne, metody badań i wymagania dotyczące oznakowania czapek dla przemysłu chroniących przed uderzeniami. Czapki te są przeznaczone do ochrony użytkownika, kiedy uderzy głową w przedmioty twarde i nieruchome z taką siłą, która może spowodować rozdarcie skóry, inne powierzchniowe rany lub spowodować zgon. Czapki te są przeznaczone głównie do użytkowania wewnątrz obiektów. Nie są one przeznaczone do ochrony przed skutkami uderzeń, upadków przedmiotów lub przed zawieszonymi bądź poruszającymi się ładunkami. Nie należy mylić czapek chroniących przed uderzeniami z hełmami ochronnymi dla przemysłu wyszczególnionymi w normie EN397.

EN397: HEŁMY BUDOWLANE OCHRONNE Norma określa wymagania fizyczne i parametry techniczne, metody badań i wymagania dotyczące znakowania hełmów ochronnych dla przemysłu. Podstawowe wymagania mają zastosowanie do hełmów ochronnych zwykłego zastosowania używanych w przemyśle. Nieobowiązkowe wymagania dodatkowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy są specjalnie zastrzeżone przez producenta hełmów.Każdy hełm musi posiadać oznakowanie wytłoczone lub nadrukowane zawierające następujące wskazówki :
- numer niniejszej normy europejskiej,
- nazwę lub numer identyfikacyjny producenta,
- rok i kwartał produkcji,
- typ hełmu,
- rozmiar lub zakres rozmiaru.
Dodatkowe informacje takie jak instrukcje lub zalecenia regulacji, montażu, użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, przeglądu i składowania, są wyszczególnione w instrukcji użytkowania.

EN50365:2002: HEŁMY ELEKTROIZOLACYJNE DO PRAC PRZY INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA

NORMY: OCHRONA OCZU

EN166: OCHRONA INDYWIDUALNA WZROKU PRZED LICZNYMI ZAGROŻENIAMI
Posiada zastosowanie do wszelkich typów ochrony indywidualnej oczu przeciwdziałających zagrożeniom mogącym spowodować uszkodzenie oka, za wyjątkiem promieniowania pochodzenia nuklearnego, promieni X, emisji lasera i podczerwieni wysyłanych przez źródła o niskich temperaturach. Nie ma zastosowania w przypadku, kiedy istnieją odrębne normy (ochrona oczu przed laserem, przed słońcem do użytku ogólnego,...)

EN169: FILTRY OPTYCZNE DO SPAWANIA I TECHNIK POKREWNYCH

EN175: OCHRONA OCZU I TWARZY PRZY SPAWANIU I TECHNIKACH POKREWNYCH